Tokko, Louis. Portrait of the actor in the role of Apollo Zheliota part 12 Hermitage

«Tokko, Louis. Portrait of the actor in the role of Apollo Zheliota» - part 12 Hermitage