Reimers, JF – Portrait of Vasily Zhukovsky part 10 Hermitage

Random pics
Reimers, JF - Portrait of Vasily Zhukovsky — part 10 Hermitage