Ando Hiroshige – Sheet Type bridge Yatsumi-no hashi Part 01 Hermitage

“Ando Hiroshige - Sheet Type bridge Yatsumi-no hashi” - Part 01 Hermitage