Flying Angel, mourning the victims of the Inquisition. 1849-1850 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Random pics
Flying Angel, mourning the victims of the Inquisition. 1849-1850 — Karl Pavlovich Bryullov